CelioGenix - Algemene voorwaarden
Loading...
Loading... Sorry for the wait

Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Laatste update: december 2020


Gelieve deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen voor u de website http://www.celiogenix.com (de “Dienst”) gebruikt welke beheerd wordt door CelioLabs International BV. (“ons”, “wij”, of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van enig onderdeel van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrijpt en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, verlaat u deze pagina en gebruikt u de Service niet.


Sectie 1 - Online Shop Voorwaarden

Door in te stemmen met deze voorwaarden verklaart u ten minste achttien (18) jaar oud te zijn. Gebruik van de Dienst door iemand die jonger is dan achttien (18) jaar is in strijd met de algemene voorwaarden. U mag geen gebruik maken van de Dienst als u een concurrent bent van de Dienst, of als wij u eerder hebben uitgesloten gebruik te maken van de Dienst of uw account hebben gesloten. U mag onze producten niet voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden gebruiken. Uw gebruik van de Dienst mag niet in strijd zijn met wet(ten) in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten). U mag geen wormen, virussen of een code van destructieve aard verzenden of overdragen. Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van toegang tot de Dienst.


Sectie 2 - Algemene Voorwaarden

Wij behouden het recht om op elk moment diensten aan wie dan ook te weigeren. U begrijpt dat uw content (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld overgedragen kan worden en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, toegang tot de Dienst of enig contact op de website welke via de Dienst wordt geleverd te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Het kan voorkomen dat wij deze Voorwaarden voor uw gemak in andere talen vertalen. Niettemin regelt de Engelse versie uw relatie met CelioLabs International BV. Eventuele inconsistenties tussen de verschillende versies zullen worden opgelost ten gunste van de Engelse versie.


Sectie 3 - Nauwkeurigheid, Volledigheid en Actualiteit van Informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en zou niet gebruikt moeten worden als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.


Sectie 4 - Wijzigingen in de Service en Prijzen

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.


Sectie 5 - Producten en Diensten

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid. Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor nauwkeurig is. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.


Sectie 6 - Nauwkeurigheid van Facturerings- en Accountgegevens

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huidhouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we u proberen hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling geplaatst werd. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in on actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details kunt u ons Retourbeleid inzien.


Sectie 7 - Toegankelijkheid van de Dienst

De Dienst kan op elk moment zonder kennisgeving of aansprakelijkheid worden gewijzigd, bijgewerkt, onderbroken, opgeschort of stopgezet. Als de Dienst op enig moment zou worden stopgezet, zouden alle gegevens worden verwijderd op basis van het stopzettingsproces.


Sectie 8 - Intellectueel Eigendom

U erkent dat al het materiaal op de Dienst, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwerp van de website, het ontwerp van de toepassing, afbeeldingen, tekst, geluiden, afbeeldingen en andere bestanden en de selectie en rangschikking daarvan (gezamenlijk 'Materialen'), eigendom van CelioLabs International BV. en / of haar licentiegevers zijn en zijn onderworpen aan en beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomswetten en rechten. Alle rechten op materialen die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden aan hun respectieve auteursrechteigenaren.

Het bedrijf geeft u toestemming om het materiaal alleen te bekijken, downloaden en / of af te drukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen in het originele materiaal intact laat. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door de Servicevoorwaarden, mag u de Materialen in geen enkele vorm kopiëren, reproduceren, distribueren, opnieuw publiceren, downloaden, uitvoeren, weergeven, plaatsen, verzenden, schrapen, kopiëren, exploiteren, afgeleide werken maken of anderszins gebruiken. of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf of de respectievelijke copyrighthouder. Bij het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst, mag u de Materialen op geen enkele manier wijzigen of aanpassen of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

De handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, handelsopmaak en logo's (gezamenlijk "Merken") die in de Dienst zijn opgenomen of beschreven, zijn het exclusieve eigendom van CelioLabs International BV. en / of haar licentiegevers en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CelioLabs International BV. en / of zijn licentiegevers. CelioLabs International BV. behoudt zich het recht voor om zijn intellectuele eigendomsrechten volledig onder de wet af te dwingen.

Uw gebruik van de service valt uitsluitend en exclusief onder de hierin verleende beperkte licentie en u zult geen eigendomsbelang daarin verkrijgen via de servicevoorwaarden of anderszins. Alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, domeinnamen, slogans, logo's en andere aanduidingen van oorsprong die op of in verband met enig aspect van de service verschijnen, zijn eigendom van CelioLabs International BV, haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers. CelioLabs International BV. behoudt zich het recht voor om de hieronder verleende beperkte licentie op elk moment en om welke reden dan ook in te trekken en te beëindigen. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk door CelioLabs International aan u worden verleend, zijn volledig voorbehouden aan CelioLabs International, haar adverteerders en licentiegevers.

Sommige van de bedrijfs- en productnamen, logo's, merken en andere handelsmerken die worden genoemd of waarnaar wordt verwezen in de Service zijn mogelijk niet het eigendom van ons en zijn het eigendom van hun respectieve handelsmerkhouders. Deze handelsmerkhouders zijn niet aangesloten bij, noch sponsoren of onderschrijven zij de Dienst.


Sectie 9 - Optionele Tools

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen toezicht houden en geen controle of input hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder (s). We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of services vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.


Sectie 10 - Links van Derden

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze Dienst, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


Sectie 11 - Gebruikscommentaar, Feedback en Andere Inzendingen

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of als u zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen') stuurt, gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons stuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden . U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.


Sectie 12 - Privacybeleid

Het gebruik van de Dienst is onderworpen aan de voorwaarden van ons privacybeleid dat hierbij is opgenomen in en deel uitmaakt van deze servicevoorwaarden. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door. Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de Dienst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van ons privacybeleid. Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid.


Sectie 13 - Fouten, Onnauwkeurigheden en Weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, doorvoertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Dienst of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) . Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Dienst of op enige gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.


Sectie 14 - Verboden Gebruik

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of in strijd te zijn met onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.


Sectie 15 - Disclaimer van Garanties; Beperking van Aansprakelijkheid

We kunnen niet garanderen, verklaren of waarborgen dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen om de service te gebruiken, voor uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en services die via de Dienst aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. CelioLabs International BV., Onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, voortkomend uit uw gebruik van een van de service of producten die zijn aangeschaft met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud , of enig verlies of enige schade opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte gebracht van hun mogelijkheid.


Sectie 16 - Vrijwaring

U stemt in met het vrijwaren, verdedigen en onschadelijk houden van CelioLabs International BV en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, onschadelijk voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


Sectie 17 - Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.


Sectie 18 - Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst van kracht. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze site niet langer gebruikt. Als u naar ons oordeel faalt, of we vermoeden dat u niet heeft voldaan, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en / of kan u daarom de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.


Sectie 19 - Volledige Overeenkomst

Als wij een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.


Sectie 20 - Gebruikersaccount

Mogelijk moet u een account aanmaken om de Dienst te gebruiken en / of te profiteren van bepaalde functies. Het recht om de Dienst te gebruiken is persoonlijk voor de gebruiker en gebruikersaccounts zijn niet overdraagbaar.

Sectie 20.1

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Uw account is bedoeld om privé te zijn en u zult om welke reden dan ook geen accounts delen. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging. U gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van uw account via de Dienst, inclusief kosten die voortvloeien uit ongeautoriseerd gebruik van uw account.

Sectie 20.2

U mag zich niet voordoen als iemand anders (bijv. De identiteit aannemen van een beroemdheid of uw buurman), een account aanmaken of gebruiken voor iemand anders dan uzelf, een ander e-mailadres opgeven dan uw eigen e-mailadres, of meerdere accounts aanmaken. Als u een pseudoniem gebruikt, houd er dan rekening mee dat anderen u mogelijk nog steeds kunnen identificeren als u bijvoorbeeld identificerende informatie opneemt in uw beoordelingen, dezelfde accountinformatie op andere sites gebruikt of andere sites toestaat informatie over u te delen met de Dienst.


Sectie 21 - Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.


Sectie 22 - Aankopen en Betalingen

Sectie 22.1 - Aankoop van Diensten

Uw contract voor de aankoop van Diensten, indien van toepassing, wordt voltooid zodra u uw aankoop bevestigt en de uitvoering van dit contract begint zodra de aankoop is voltooid.

Sectie 22.2 - Betalingsmethoden

De Dienst kan u verschillende betalingsverwerkingsmethoden ter beschikking stellen om de aankoop van Services te vergemakkelijken. U moet zich houden aan alle relevante algemene voorwaarden of andere juridische overeenkomsten met externe betalingsverwerkers die uw gebruik van een bepaalde betalingsverwerkingsmethode regelen. CelioLabs International BV. kan naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u betalingsverwerkingsmethoden toevoegen of verwijderen.

Zodra uw aankoop is voltooid, kan de Dienst of de betalingsverwerker uw creditcard of een andere betalingsvorm die u aangeeft voor de aangeschafte Diensten in rekening brengen, samen met eventuele aanvullende toepasselijke bedragen (inclusief eventuele belastingen).

U bent als enige verantwoordelijk voor alle te betalen bedragen in verband met aankopen die u via de Services doet.

Sectie 22.3 - Prijzen

De prijzen en beschikbaarheid van alle Services die te koop worden aangeboden, indien van toepassing, die via de Site worden weergegeven, kunnen op elk moment worden gewijzigd voordat u op de knop klikt die aangeeft dat u dergelijke Services wilt kopen.


Sectie 23 - Abonnement

CelioLabs International BV. biedt de mogelijkheid aan klanten om zich te abonneren en elke vier weken een bepaald aantal producten te ontvangen. Indien niet opgezegd door de klant, loopt het abonnement automatisch door en moet elke vier weken een betaling worden gedaan door de klant en zal het gekozen aantal producten worden geleverd op het adres waarnaar de klant verwijst toen de klant zich inschreef. De klant kan zich tijdens het abonnement op elk moment uitschrijven, maar moet dit minstens 14 dagen voor het einde van een termijn van vier weken doen als hij de producten voor de volgende termijn van vier weken niet wenst te ontvangen.


Sectie 24 - Contactinformatie

Vragen over de Algemene Voorwaarden kunnen gestuurd worden naar [email protected].

CelioGenix gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken. Meer uitleg